Tiituksen tekemästä Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selviää, että opiskelijat pitävät työelämälähtöisyyttä tärkeänä. Opiskelijat haluaisivat tehdä enemmän työelämäprojekteja sekä saada kokemusta työelämästä opintojen aikana. Yritysten edustajat kuitenkin kokevat, että oppilaitokset voisivat olla aktiivisempia toimijoita oppilaitosyhteistyössä.

Työelämäyhteydet ovat tärkeä osa opiskelua

Lähes kaikki opiskelijat haluavat kokemusta työelämästä opintojen aikana, sillä 94 % opiskelijavastaajista kertoi haluavansa työelämästä kokemusta opiskelun aikana. Suuri osa opiskelijoista (97%) kokee, että työelämäyhteydet ovat tärkeä osa opiskelua. Melkein kolme neljäsosaa (73%) opiskelijoista haluaisi tehdä enemmän työelämäprojekteja opintojen aikana.

Yritysten edustajat näyttävät vihreää valoa oppilaitosyhteistyölle, sillä he kertoivat, että heidän yrityksissään haluttaisiin tehdä enemmän oppilaitosyhteistyötä. Kolme neljäsosaa (75%) yritysten työntekijöistä kertoi yrityksensä haluavan tehdä enemmän oppilaitosyhteistyötä. Yritysten edustajat kokevat, että oppilaitos voisi olla aktiivisempi oppilaitosyhteistyön osapuoli. 71% yritysten edustajista kertoi, että he voisivat tehdä enemmän oppilaitosyhteistyötä mikäli oppilaitos olisi aktiivisempi osapuoli. Lähes kaksi kolmasosaa yritysten edustajista (60%) oli sitä mieltä, että oppilaitoksen pitäisi tarjota enemmän tapahtumia ja väyliä oppilaitosyhteistyön lisäämiseen.

Opiskelijoita stressaa työnhaku eikä työllistymiseen saa tukea mistään

78 % opiskelijoista kertoi kokevansa työpaikan löytämisen vaikeaksi ja 51 % opiskelijoista kertoi myös harjoittelupaikan löytämisen olevan hankalaa. Työ- ja harjoittelupaikkojen löytäminen koetaan opiskelijoiden keskuudessa stressaavaksi, sillä 78 % opiskelijoista kertoi olevansa tätä mieltä. Opiskelijavastaajista noin kaksi kolmasosaa (67%) koki, että opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikat ovat pirstaloituneet moneen kanavaan. Noin kolme neljäsosaa (74%) opiskelijavastaajista koki tarpeelliseksi yhden kanavan, josta opiskelijat voivat etsiä työ- ja harjoittelupaikkoja.

Opiskelijat miettivät työllistymistodennäköisyyttä jo opiskeluvalintoja tehdessään. Hieman päälle puolet opiskelijoista (54%) valitsee opiskelupaikan työllistymismahdollisuuksien perusteella. Opiskeluiden aikana tuen saaminen työllistymiseen voi kuitenkin olla vaikeaa, sillä puolet opiskelijoista (52%) kertoi, ettei saa apua työllistymiseen mistään. 27% opiskelijoista kertoi saavansa apua työllistymisessä oppilaitoksilta. Oppilaitoksen urapalveluiden aktiivisuudesta opiskelijat olivat sekä samaa että eri mieltä, sillä 40% opiskelijoista kertoi kokevansa oppilaitoksensa aktiivisena urapalveluissa, mutta kuitenkin lähes saman verran opiskelijoista (39%) kertoi, ettei koe oppilaitostaan aktiivisena urapalveluissa. Lähes kolme viidesosaa oppilaitosten edustajista (58%) koki, että heidän oppilaitoksensa auttaa opiskelijoita työllistymisessä tarpeeksi.

Oppilaitosten ja yritysten edustajat kokivat, että opiskelijoiden työllistymisen edistämisen vastuu on sekä oppilaitoksilla että yrityksillä. 77% oppilaitosten edustajista ja 71% yritysten edustajista koki, että työllistymisen edistämisen vastuu on eniten sekä oppilaitoksilla että yrityksillä. Oppilaitosten edustajat pitivät tärkeänä opiskelijoiden tukemista työllistymisessä, sillä enemmän kuin kolme neljäsosaa (77%) oppilaitosten edustajista oli sitä mieltä, että opiskelijoita olisi tärkeää tukea enemmän työllistymisessä.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä, joka osoitettiin kolmelle eri kohderyhmälle: opiskelijoille, oppilaitoksille ja työnantajille. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tutkimuksen toteutti Tiitus Group Oy. Tutkimuksen tulokset ovat saatavilla kootussa muodossa osoitteessa www.tiitus.fi/oppilaitos-ja-tyoelama