Nuorille suunnatusta työnhakusovelluksesta tutuksi tullut Tiitus lanseeraa oppilaitoksille suunnatun urajärjestelmän. Oppilaitoksille suunnattu Tiitus Students pyrkii ratkaisemaan kohtaamisen ongelman opiskelijan ja työelämän välillä.

Noin joka toinen opiskelija käy töissä opintojen aikana

Opiskelijan ja työelämän välillä on tiivis yhteys. Tilastokeskuksen koulutustilastoista ilmenee noin joka toisen opiskelijan käyvän töissä opintojensa ohella. Yleisintä työssäkäynti on yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä.

Tiituksen markkinointipäällikkö Riikka Tapola toteaa, että opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikat ovat tällä hetkellä pirstaloituneet moneen eri kanavaan. Myös työnantajilla on haastavaa tavoittaa opiskelijat, koska yhtä yhtenäistä väylää ei ole olemassa.

Työmarkkinoiden muutokset ohjaavat yrityksiä opiskelijoiden rekrytointiin suoraan koulun penkiltä jo ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen, sillä vapaata ja osaavaa työvoimaa on tällä hetkellä hyvin vaikea saada työmarkkinoilla tietyillä toimialoilla. Työnantajille on myös tärkeää rakentaa työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa.

Myös vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen toimintamalleja. Se pakottaa ammatilliset oppilaitokset keskittymään opiskelijoiden työllistymiseen pelkän valmistumisen sijaan. Uudistusten myötä oppilaitosten tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota työelämäyhteistyöhön.

Tiitus Students on oppilaitoksien ylläpitämä kohtaamispaikka

Tiitus Students -palvelu on suunniteltu erityisesti pienentämään kuilua opiskelijoiden ja työelämän välillä. Palvelun avulla oppilaitokset pystyvät hallitsemaan ja tarkastelemaan työelämäyhteyksiä. Tämä mahdollistaa tunnistetun ja tunnistamattoman osaamisen seuraamisen kattavan analytiikan avulla.

Opiskelijoille palvelu on väylä löytää avoimia työpaikkoja ja rakentaa opiskelijan omaa persoonallista työnhakijabrändiä ja osaajaprofiilia opintojen edetessä. Palvelussa työnantajat pystyvät lähestymään opiskelijoita aktiivisesti ja tarjoamaan kohdennetusti erilaisia työ- ja harjoittelupaikkoja.

Työnantajat voivat liittyä erilaisten oppilaitoksien sisäisiin verkostoihin ja nähdä oppilaitoksen osaajaprofiileita. Eri osaamista ja taitoja pystytään seulomaan älyn avulla ja tehtävään sopivalle profiilille pystytään tarjoamaan anonyymisti erilaisia työtarjouksia. Tiitus Students mahdollistaa myös erilaisten työelämän projektien linkittämisen palvelun yhteyteen.

Tiitus Students -palvelua on pilotoitu nyt jo noin kymmenessä oppilaitoksessa ympäri Suomea. Palvelu on herättänyt myös kiinnostusta ulkomailla.