TIITUS-PALVELUN TIETOSUOJAILMOITUS
Päivitetty 1.3.2020

1) YLEISESTI TIETOSUOJAILMOITUKSESTA

Tämä Tiitus-palvelun tietosuojailmoitus sisältää tietoja siitä, kuinka sinun henkilötietojasi käsitellään Tiitus-palvelussa. Toimitamme siten tällä tietosuojailmoituksella sinulle EU:n tietosuoja-asetuksen artikloissa 13 ja 14 vaaditut tiedot ennen kuin käsittelemme sinun henkilötietojasi.

2) CELEBRIS-KONSERNIN ROOLI TIITUS-PALVELUSSA, REKISTERINPITÄJÄ JA YHTEYDENOTOT

Tiitus-palvelun omistava Celebris Technology Oy (2736664-3, Lemuntie 3-5, 00510, Helsinki.) on osa Celebris-konsernia, jonka emoyhtiö on Celebris Oy (Y-tunnus 2681863-6, Aurakatu 10 B, 20100 Turku). Jotta Tiitus-palvelua voitaisiin tarjota, hyödyntää Tiitus-palvelu Celebris Oy:n omistamaa Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelua. Käytännössä siis Tiitus-palvelun työnhakijat luovat Tiitus-palvelussa käyttämänsä Profiilin Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun.

Celebris Technology Oy on Tiitus-palvelussa olevien henkilötietojen rekisterinpitäjä. Huomaathan kuitenkin, että työnhakijoiden henkilötietojen osalta rekisterinpitäjä on Celebris Oy, jonka Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun työnhakijat luovat Profiilinsa.

Celebris-konsernin yleinen tietosuojailmoitus sisältää tietoja siitä, kuinka Celebris-konsernin yhtiöt käsittelevät henkilötietoja muihin tarkoituksiin kuin Celebris-konsernin palveluihin (esim. Tiitus) liittyviin tarkoituksiin www.celebris.fi/tietosoja

Mikäli sinulla on kysyttävää tietosuojailmoitukseen liittyen, voit olla yhteydessä support@tiitus.fi

3) CELEBRIS TECHNOLOGY OY HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELIJÄNÄ TIITUS- JA PROFIILIREKRYTOINTIJÄRJESTELMÄ-PALVELUSSA

Jotta työnhakijat voisivat käyttää Tiitus-palvelua, on heidän siirrettävä Profiilirekrytointijärjestelmä-palveluun luomansa henkilötietoja sisältävä Profiili Tiitus-palveluun. Työnhakijat voivat Profiilin avulla hakea ja etsiä töitä Tiitus-palvelusta. Koska Celebris Oy omistaa Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun, Celebris Technology Oy on työnhakijoiden henkilötietojen osalta henkilötietojen käsittelijä ja Celebris Oy rekisterinpitäjä. Lue lisätietoja Profiilirekrytointijärjestelmä-palvelun käyttöehtojen kohdan 8 sisältämästä tietosuojasopimuksesta: [hyperlinkki].

Toimimme myös henkilötietojen käsittelijänä, kun käsittelemme Tiitus-palvelussa työnantajien/oppilaitosten puolesta heidän yhteyshenkilöidensä henkilötietoja palvelumme toteuttamista varten. Työnantajat/oppilaitokset ovat omien yhteyshenkilöidensä henkilötietojen rekisterinpitäjiä. Kun käsittelemme henkilötietoja heidän puolestansa, sovellamme käyttöehtojemme kohdasta 8 löytyvää tietosuojasopimusta www.tiitus.fi/legal

4) MUUTOKSET TIITUS-PALVELUN TIETOSUOJAILMOITUKSEEN

Voimme yksipuolisesti muuttaa tietosuojailmoitusta. Muutokset astuvat voimaan välittömästi, kun päivitetty versio tietosuojailmoituksesta julkaistaan.

5) HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYTOIMET

 

Käsittelyn tarkoitus

 

 

Oikeusperuste käsittelylle

 

Rekisteröidyt ja henkilötiedot

(a)   Työnantajasuhteet Sopimus. Sopimusten täytäntöönpano Työnantajan yhteyshenkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot
(b)   Oppilaitossuhteet Sopimus. Sopimusten täytäntöönpano Oppilaitoksen yhteyshenkilöt: (i) Perus- ja yhteystiedot
(c)    Asiakastietojen strateginen analyysi uusien palveluiden kehittämiseksi ja asiakkaiden tarpeiden täyttämiseksi Meidän oikeutettu etumme. Meidän on analysoitava asiakastietojamme, voidaksemme parantaa palveluamme ja harjoittaa liiketoimintaamme Kaikki asiakkaamme: (i) Perus- ja yhteystiedot, (ii) palvelun käyttöä koskevat tiedot
6) SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteröityä koskevat tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 

Käsittelyn tarkoitus:

Tietolähteet:

Ks. tarkoitukset (a) – (c) ylempää

(i) Rekisteröidyt itse

7) HENKILÖTIETOJEN SIIRTO

Voimme siirtää henkilötietojasi kolmansille (esim. tietojensäilytyspalveluntarjoajat) osana tavanmukaisia liiketoimiamme. Kun henkilötietoja siirretään kolmansille osapuolille, varmistamme, että henkilötietojen siirrot toteutetaan tietoturvallisesti ja asianmukaisin tietosuojasopimuksin.

Sinun henkilötietojasi voidaan siirtää yhteistyökumppaneillemme, tietojensäilytys- ja viestintäpalveluntarjoajille sekä kirjanpito- ja tilintarkastuspalveluntarjoajille sekä asiaankuuluville viranomaisille.

Henkilötietoja voidaan siirtää EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Huolehdimme tällöin asianmukaisesta tietosuojan tasosta esim. mallisopimuksin, Privacy Shield -järjestelmällä ja muilla vastaavilla järjestelyillä.

8) HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Käsittelyn tarkoitus

Säilytysaika

(a)   Ks. tarkoitukset (a) – (b) ylempää

Säilytämme tarpeellisia henkilötietoja niin pitkään kuin meidän välisemme sopimus on voimassa.

(b)   Ks. tarkoitus (d) ylempää

Säilytämme henkilötietoja niin pitkään kuin niitä voidaan käyttää käsittelyn tarkoituksen toteuttamiseen.

Voimme kuitenkin säilyttää rekisteröityjen tarpeellisia henkilötietoja pidempään kuin yllä on kuvattu, jos olemme velvollisia säilyttämään niitä lain mukaan tai se on tarpeen mahdollisen oikeudenkäynnin tai muiden vastaavien syiden vuoksi.

Tarkistamme säännöllisesti rekistereissä olevien tietojen tarpeenmukaisuuden ja pidämme kirjaa tarkastuksista.

9) REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus käyttää kaikkia alla lueteltuja oikeuksia.

Oikeuksia koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina kohdassa 2 mainitulle henkilölle. Rekisteröidyn oikeudet voidaan toteuttaa vasta, kun rekisteröidyn henkilöllisyys on varmennettu asianmukaisella tavalla.

Oikeus Tarkempi selite
Tarkastusoikeus Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä tietoja rekisterinpitäjä on tallentanut hänestä.
Oikaisu- ja poisto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää oikaisemaan tai poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot laissa säädetyin perustein.
Rajoittamisoikeus Rekisteröity voi vaatia rekisterinpitäjää rajoittamaan häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä laissa säädetyin perustein.
Siirto-oikeus Rekisteröidyllä on oikeus saada ne häntä koskevat henkilötiedot, jotka hän on toimittanut rekisterinpitäjälle, jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, jos käsittely perustuu suostumukseen tai rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn väliseen sopimukseen, ja käsittely suoritetaan automaattisesti.
Vastustamisoikeus

Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus, milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten.

 

Jos henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän oikeutetun edun perusteella, rekisteröidyllä on oikeus vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällä perusteella lain mukaisesti.

Automatisoidut yksittäispäätökset, profilointi mukaan luettuna Rekisteröidyllä on oikeus olla joutumatta sellaisen päätöksen kohteeksi, joka perustuu pelkästään automaattiseen käsittelyyn, kuten profilointiin, ja jolla on häntä koskevia oikeusvaikutuksia tai joka vaikuttaa häneen vastaavalla tavalla merkittävästi.
Oikeus peruuttaa suostumus Mikäli henkilötietojen käsittelyn oikeusperustana on rekisteröityjen antama suostumus, on rekisteröidyillä myös oikeus suostumuksen peruuttamiseen.

Jokaisella rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta. Valitus voidaan tehdä siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa rekisteröidyn vakinainen asuinpaikka tai työpaikka on taikka jossa väitetty rikkominen on tapahtunut.

10) TIETOTURVA

Käytämme ainakin seuraavia tietoturvatoimia suojataksemme meidän vastuullamme olevia henkilötietoja: (i) henkilötietoihin pääsy on rajattu; (ii) henkilötietoja suojataan virustorjunnalla, haittaohjelman torjunnalla ja muilla vastaavilla ohjelmilla; (iii) jokaiselle henkilötietoryhmälle on asetettu vastuuhenkilö; (iv) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata tietojen jatkuvan luottamuksellisuuden, eheyden, käytettävyyden ja vikasietoisuuden; (v) käytämme ajantasaisia ja luotettavaksi todettuja ohjelmia ja järjestelmiä voidaksemme taata, että fyysisen tai teknisen vian sattuessa tiedot ja pääsy niihin voidaan palauttaa nopeasti; ja (vi) arvioimme säännöllisesti meidän henkilötietojen käsittelytoimia.