Opiskelijat kokevat työ- ja harjoittelupaikkojen löytämisen vaikeaksi ja stressaavaksi. Tämä selvisi tekemästämme Oppilaitos ja työelämä -kyselytutkimuksesta, sillä noin kolme neljäsosaa opiskelijoista (78%) oli sitä mieltä, että työpaikan löytäminen on vaikeaa. Noin puolet opiskelijoista (51%) koki harjoittelupaikan löytämisen vaikeaksi.

Koska työ- ja harjoittelupaikan löytäminen on vaikeaa, aiheuttaa se opiskelijoille myös stressiä. Kyselystämme selvisi, että huomattava osa opiskelijoista (78%) kokee, että työ- ja harjoittelupaikan löytäminen on stressaavaa. Vain 17% opiskelijavastaajista kertoi kokevansa, että työ- ja harjoittelupaikan löytäminen ei stressaa heitä.

Yksi syy, miksi työ- tai harjoittelupaikan löytäminen koetaan vaikeaksi ja stressaavaksi, voi olla työpaikkojen pirstaloituminen moneen paikkaan. Tutkimuksestamme selvisi, että noin kaksi kolmasosaa (67%) opiskelijoista koki opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikkojen pirstaloituneen moneen kanavaan. Se, että työmahdollisuuksia löytyy monesta paikasta on rikkaus, mutta työtä haettaessa työpaikkojen pirstaloituminen tarkoittaa töiden etsimistä monesta paikasta, mikä puolestaan vie aikaa. Noin kolme neljäsosaa (74%) opiskelijavastaajista koki tarpeelliseksi yhden kanavan, josta opiskelijat voivat etsiä työ- ja harjoittelupaikkoja. Kukaan opiskelijoista ei ollut täysin eri mieltä siitä, että yksi kanava työ- ja harjoittelupaikoille tarvittaisiin. Jokseenkin eri mieltä yhden kanavan tarpeellisuudesta oli 14% opiskelijoista.

Töiden etsiminen monesta paikasta vie aikaa, mutta opiskelijat kertoivat, että eniten työnhaussa aikaa vie työhakemuksen laatiminen. Tekemästämme tutkimuksesta kuitenkin selvisi, että yritysten edustajat kokivat opiskelijoiden palkkaamisessa tärkeimmäksi asenteen. Opiskelijoiden kannattaa siis työhakemusta laatiessa tuoda asennetta esille. Silloin työhakemuksen tekemiseen menetetty aika on käytetty tehokkaasti.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä, joka osoitettiin kolmelle eri kohderyhmälle: opiskelijoille, oppilaitoksille ja työnantajille. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tutkimuksen tulokset ovat saatavilla kootussa muodossa.