Rekisteriseloste | Henkilötietolaki (523/1999) 10 § ja 24 §

1) Rekisterinpitäjä

Nimi: Tiitus Group Oy
Y-tunnus: 2736664-3
Postiosoite: Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki
2) Rekisteriasioista vastaava henkilö
Nimi: Niklas Litmala

Yhteystiedot: Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki, niklas.litmala (at) tiitus.fi

 

3) Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavia tarkoituksia varten:

 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen,
 • lainsäädännöllisten vaatimusten noudattaminen,
 • analysointi ja tilastointi,
 • tekoälyn kehittäminen,
 • markkinointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä
 • muut vastaavat käyttötarkoitukset.

Henkilötietoja voidaan myös käsitellä Tiitus Group Oy:n muissa suomalaisissa kumppanuusyrityksissä henkilötietolain mukaisesti.

4) Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

 • yhteystiedot, kuten nimi, osoite, puhelinnumerot, sähköposti-osoitteet,
 • mahdolliset rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus,
 • ikä, sukupuoli, arvo tai ammatti ja äidinkieli,
 • asiakassuhdetta koskevat tiedot, kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote-, palvelu- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot,
 • viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot,
 • asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot,
 • työpaikka- ja koulutushistoriaan liittyvät tiedot,
 • tiedot koskien asiakkaan suorittamia kortteja (ajokortit, hygieniapassi jne.),
 • tiedot koskien asiakaan pätevyystodistuksia ja koulutustaustaa,
 • käyttäjän palveluun lataamia valokuvia ja videoita, sekä
 • mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

5) Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteröityä tiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään puhelimitse, internetin kautta, sähköpostilla tai muulla vastaavalla tavalla,
 • evästeiden tai muiden vastaavien tekniikoiden avulla,
 • Tiitus Group Oy:n suomalaisilta kumppanuusyrityksiltä, sekä
 • VRK/Väestötietojärjestelmästä, Postin osoitetietojärjestelmästä, puhelinyhtiöiden yhteystietorekistereistä ja muista vastaavista yksityisistä ja julkisista rekistereistä.

6) Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa rekisteröidyn suostumuksella suoramarkkinointitarkoituksiin henkilötietolain mukaisesti.

Tietoja voidaan henkilötietolain sallimissa rajoissa siirtää EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevalle palvelimella tallennettavaksi ja käsiteltäväksi rekisterinpitäjän lukuun.

7) Rekisteröidyn oikeudet

·       Tarkastus- ja oikaisuoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkistaa häntä koskevat rekisteriin tallennetut tiedot. Tarkastusoikeutta koskevat yhteydenotot tulee tehdä kirjallisina ja allekirjoitettuina kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen. Jos rekisteröidyissä tiedoissa on virheitä, rekisteröity voi esittää kohdassa 2. mainitulle rekisteriasioista vastaavalle henkilölle virheen korjaamista koskevan pyynnön.

·       Kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Kielto- ja oikaisuasioissa rekisteröity voi olla yhteydessä postitse kohdassa 1. mainittuun osoitteeseen.

8) Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiitus Group Oy käyttää kaikkia kohtuullisia toimia ylläpitääkseen fyysisiä, elektronisia ja hallinnollisia turvatoimia suojatakseen henkilökohtaisia tietojasi luvattomalta tai sopimattomalta käytöltä mutta huomauttaa myös, että Internet ei ole aina turvallinen väline. Tiitus Group Oy rajoittaa sinuun liittyvien tietojen saantia niille Tiitus Group Oy:n henkilöstöön kuuluville, joiden täytyy tietää nämä tiedot esimerkiksi heidän vastatessaan kysymyksiisi tai pyyntöihisi.

 

  

Privacy Policy | Personal Data Act (523/1999) 10 § and 24 §

1) Controller

Name: Tiitus Group Oy
Business ID: 2748895-8

Address: Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki

 

2) Person in charge of data files
Name: Niklas Litmala

Contact details: Intiankatu 20 A 14, 00560 Helsinki, niklas.litmala (at) tiitus.fi

3) Purpose of the processing of personal data

Personal data can be handled for following purposes:

 • management and development of the customer relationship,
 • to enable us to comply with our legal and regulatory obligations,
 • analysis and statistics,
 • development of artificial intelligence,
 • marketing, market surveys and studies, as well as
 • other similar purposes.

 

Personal data can also be processed by other Tiitus Group Oy’s Finnish affiliate companies in accordance with the Finnish Personal Data Act.

4) Personal information in the data files

Data file may contain the following information:

 • contact information, such as full name, address, phone numbers and e-mail addresses,
 • possible registration information, such as username, pseudonym, password and other unique identification,
 • age, gender, title or profession and mother tongue,
 • information regarding the customer relationship, such as billing and payment information, product-, service- and ordering information, information regarding customer feedback and contacts, information regarding lotteries and competitions, and cancellation information,
 • information relating to the implementation of communications and information relating to use of services, such as browsing and search information,
 • information relating to the employment and education history of the data subject,
 • cards, qualifications and training carried out by the data subject,
 • photos and videos uploaded by the data subject to the service provided by Tiitus Group Oy, and
 • possible other information gathered with the data subject’s consent.

5) Regular sources of information

Information regarding the data subject are regularly gathered:

 • from data subjects themselves via phone, internet, e-mail or in other similar fashion,
 • with cookies and other similar tech,
 • by Tiitus Group Oy’s other Finnish affiliate companies, and
 • from Population register center/Population Information System, Posti’s address database, phone companies’ databases and other similar private and public registries.

6) Regular disclosure of data and information transfer outside of EU or the European Economic Area

Information may be disclosed with the data subject’s consent for marketing purposes in accordance with the Personal Data Act.

Information may be transferred and stored to a server outside of EU or the European Economic Area to be processed by the Controller or Controller’s affiliate on Controller’s behalf in accordance with the Personal Data Act.

7) Data subjects’ rights

·       Right to inspect and rectify

The data subject has the right to verify the stored data in the data file that concern the data subject. Inquiries regarding the right of inspection must be in writing and signed and sent to the address mentioned in paragraph 1. If the case that the information in the data file is incorrect, the data subject may submit a request to the person in charge of the data file stated in paragraph 2 to rectify the error.

·       Right of refusal

The data subject has the right to prohibit the controller of processing personal data for purposes of direct advertising, distance selling and other direct marketing, market research and opinion polls, as well as registers or genealogical research. Prohibition and rectification matters are to be sent by mail to the address referred in paragraph 1.

8) Data protection principles

Tiitus Group Oy uses all reasonable efforts to maintain physical, electronic, and administrative safeguards to protect your personal information from unauthorised or inappropriate access, but we note that the Internet is not always a secure medium. Tiitus Group Oy restricts access to information about you to those Tiitus Group Oy’s personnel who need to know the information e.g. for responding to your inquiry or request.