Yrityksille oppilaitosyhteistyöllä on monenlaiset muodot. Oppilaitosyhteistyö mahdollistaa työnantajakuvan markkinoinnin opiskelijoille kuin myös alakohtaisen yhteistyön. Yritykseen voidaan löytää opiskelijoista työvoimaa, joka on osaavaa, innostunutta ja tuorein silmin maailmaa tarkastelevaa. Yhteistyöhön voi kuulua myös muita muotoja, kuten työelämään tutustumisjaksoja ja oppilaitoksen rahoitukseen osallistumista.

Oppilaitosyhteistyön muodot työnantajan näkökulmasta

Työnantajakuvan markkinointi
Työnantajan näkökulmasta työnantajat pystyvät markkinoimaan ja viestimään työnantajakuvaa erilaisin keinoin. Työnantajat voivat esitellä toimintaansa oppilaitoksissa, markkinoida yritystään messuilla, pitää avoimia ovia tai omia rekrytointitilaisuuksia, tarjota erityisesti opiskelijoille suunnattua esittelymateriaalia tai tehdä yhteistyötä opiskelijajärjestöjen kanssa.

Alakohtainen yhteistyö
Yritykset voivat tehdä alakohtaista oppilaitosyhteistyötä harjoittelu- ja lopputöiden avulla tai projektitöiden ja oppimistehtävien kautta. Oppilaitoksen kanssa voi olla myös yhteistä tutkimus- ja kehittämistoimintaa tai koulutusyhteistyötä. Yritys voi tarjota vierailevia luennoitsijoita, ammattiosaamista näyttöjen kautta tai mahdollisuuksia opintokäynteihin opiskelijoille ja opettajille.

Rekrytointinäkökulma
Yrityksille oppilaitosyhteistyö mahdollistaa myös osaavan työvoiman löytämisen. Opiskelijoita voi rekrytoida harjoittelujaksojen ja lopputöiden kautta tai vaikka oppisopimusten kautta. Opiskelijoita voidaan rekrytoida niin kesätöihin, osa- tai määräaikaisiin töihin kuin trainee-ohjelmiin.

Muunlainen yhteistyö
Muunlaista oppilaitoksen kanssa tehtävää yhteistyötä voi tehdä muun muassa mentoroimalla opiskelijoita tai vastavalmistuneita. Opiskelijoita voi tulla yritykseen myös työelämään tutustumisjaksolle. Yritys voi myös tukea oppilaitosta tai opiskelijoita rahoituksen, stipendien tai sponsoritoiminnan kautta.

Kokevatko yritykset oppilaitosyhteistyön hyödyllisenä tai helppona?

Monista oppilaitosyhteistyön tuomista hyödyistä ja mahdollisuuksista huolimatta yritykset voivat epäröidä yhteistyön tekemistä oppilaitoksen kanssa. Oppilaitosyhteistyö voi olla tuntematonta tai mielikuvat siitä voivat olla negatiivisia. Yhteistyön tekemisen hyötyjä ei nähdä tai sen tekeminen saatetaan kokea hankalaksi.

Tekemästämme Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta tuli ilmi, että oppilaitosyhteistyön vaikutusta liiketoiminnan kehittämiseen ei koeta ilmeisenä. Hieman alle puolet (48%) yritysten edustajista koki, että he pystyvät tai pystyisivät kehittämään liiketoimintaansa oppilaitosyhteistyön avulla. 29% vastaajista oli eri mieltä eikä nähnyt oppilaitosyhteistyön kehittävää mahdollisuutta liiketoimintaan. Hieman yli viidesosa vastaajista eli 23 % vastaajista ei osannut sanoa onko oppilaitosyhteistyö mahdollisesti liiketoimintakehittämiseen sopivaa yhteistyötä.

Myös hieman päälle puolet yritysten edustajista (52%) koki oppilaitosyhteistyön organisoinnin haastavaksi – he olivat väittämän “Oppilaitosyhteistyön organisointi on haastavaa” kanssa jokseenkin (44%) tai täysin (8%) samaa mieltä. Jokseenkin tai täysin eri mieltä oli 35 % vastaajista. 13 % ei osannut sanoa onko oppilaitosyhteistyö haastavaa vai ei.

Mieluummin harjoitteluun kuin palkkalistoille

Tekemästämme Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta ilmeni, että kolme neljäsosaa (75%) yritysten edustajista koki oppilaitosyhteistyön hyvänä kanavana rekrytoida uusia työntekijöitä. Vain 14 % koki olevansa eri mieltä. 11% vastaajista ei osannut sanoa.

Tutkimuksesta selvisi myös, että yritysten edustajat kokevat opiskelijoiden palkkaamisen mahdollisena. Melkein kolme neljäsosaa yritysten edustajista (72%) koki, että heidän yrityksensä voisi palkata opiskelijan töihin. 13% kertoi, ettei näe opiskelijan palkkaamista mahdollisena ja 15% ei osannut sanoa.

Opiskelijan palkkaaminen etenkin vakituiseksi voi kuitenkin tuntua riskiltä ja sitä voidaan pelätä. Tällaisista syistä yritysten edustajat varmasti kokivatkin opiskelijan ottamisen harjoitteluun todennäköisemmäksi vaihtoehdoksi kuin opiskelijan palkkaamisen. 92% kertoi, että heidän yrityksensä voisi ottaa opiskelijan harjoittelijaksi. 4% kertoi, ettei harjoittelu ole todennäköistä ja 3% ei osannut sanoa.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tilaa maksuton tutkimuksen tuloksista koottu raportti ja selvitä, miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat opiskelijoiden, oppilaitosten ja työnantajien mielestä.