Osaavan työvoiman saatavuuden ennakoidaan olevan yksi keskeisimpiä menestymiseen ja toimintaedellytyksiin vaikuttavia tekijöitä lähitulevaisuudessa. Työntekijöitä eläköityy enemmän kuin uutta työvoimaa saadaan markkinoille.

Kasvavat yritykset tarvitsevat paljon osaavia työntekijöitä, minkä takia mielikuva työnantajista muodostuu entistä tärkeämmäksi kilpailuvaltiksi osaajamarkkinoilla. Kasvun lisäksi myös eläkepoistumaa pitää korvata uusilla rekrytoinneilla. Osaajapulaan voidaan etsiä ratkaisua nuorista, sillä potentiaalista uutta henkilöstöä voidaan lähestyä oppilaitosyhteistyön kautta.

Saavuta tuttuus ja tunnettuus

Työnantajakuvan rakentaminen nuorten keskuudessa on strateginen päätös tulevaisuus silmällä pitäen. Kiinnostavan työnantajamielikuvan rakentaminen voidaan aloittaa jo ensimmäistä vuotta alaa opiskeleville nuorille. Nuoret voidaan sitouttaa yritykseen kesätöiden tai opinnon ohella olevien osa-aikaisten töiden avulla. Kun opiskelijat sitten valmistuvat, on heillä selkeänä mielessä tuleva työnantaja – se tuttu työnantaja ja työpaikka, jossa on oltu kesät töissä. Opiskelijoiden on helppo ja mukava työskennellä yrityksessä sekä tulla töihin yritykseen, jonka organisaatio, kulttuuri ja tavat toimia ovat jo ennestään tuttuja.

Houkuttele ja pidä

Jotta opiskelijoita saadaan yrityksiin, on yritysten tuotava esille mahdollisuuksiaan. Työnantajien tulisi tuoda ilmi tarjoamiaan työtehtäviä mahdollisimman kiinnostavalla tavalla. Myös yrityskulttuurista pitää viestiä kiinnostavasti. Kaikki yrityksen teot rakentavat työnantajamielikuvaa, mutta etenkin läpinäkyvyydellä pystytään viestimään uskottavasti hyvästä yrityskulttuurista.

Jotta opiskelija saadaan pidettyä myös yrityksessä töissä, täytyy yrityksen pystyä tarjoamaan opiskelijalle mielekäs työ, jossa hän voi pyrkiä uralla eteenpäin aina harjoittelijan roolista esimies- ja johtotehtäviin. Kun henkilöstö rakentuu opiskelijoista kokeneisiin tekijöihin, pystytään takaamaan henkilöstöresurssien pysyminen tasaisena vuosien mittaan. Kun putken toisesta päästä tulee poistumaa, pitää putken alkupäähän saada uutta massaa.

Tiituksen tarkoituksena on integroida nuori työelämään mahdollisimman hyvin aikaisessa vaiheessa. Työelämään tutustumisen kautta nuori siirtyy toiseen asteen koulutukseen. Ammatillisessa koulutuksessa nuori pääsee harjoitteluiden ja työssä oppimisen kautta osaksi työelämää ja saa jalkaa oven väliin. Lukiolaiset voivat tutustua työelämään myös tetin tai kesätöiden kautta. Myös tässä Tiitus toimii kanavana työnantajien ja opiskelijoiden välillä.