Työ ja sen tekeminen ovat tärkeä osa lähes jokaisen ihmisen elämää, mutta etenkin opiskelijoille töiden tekeminen on erityisen tärkeää ja hyödyllistä. Sen lisäksi, että opiskelijat saavat töiden kautta tärkeää kokemusta työelämästä ja elämisen kannalta tärkeää palkkaa työstä, saa opiskelija työstä monenlaista muuta pääomaa, josta myöhemmin on hyötyä. Kesätöiden kautta saatetaan saada esimerkiksi osa- tai kokoaikainen työ myöhemmin elämässä. Sen lisäksi opiskelija oppii uutta ja tapaa uusia ihmisiä sekä luo verkostoja, joista on hyötyä työelämässä kuin myös muutenkin elämässä. Urasuunnittelun kannalta työelämäkokemuksissa tärkeää on, että opiskelijat saavat käsitystä siitä, mille alalle ja minkä tyyppisiin työtehtäviin he voisivat tulevaisuudessa suunnata.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selvisi, että lähes kaikki opiskelijat haluavat kokemusta työelämästä opintojen aikana. Kysyttäessä opiskelijoilta suhtautumista väittämään “Haluan kokemusta työelämästä opiskelun aikana.“ joko täysin tai jokseenkin samaa mieltä väittämän kanssa oli 94% opiskelijoista. Vain 6 % opiskelijavastaajista oli jokseenkin (5%) tai täysin (1%) eri mieltä työkokemuksen kartuttamisesta opiskelun aikana.

Työelämäyhteyksiä lisää projektien kautta

Opiskelijoilla on mahdollisuus hankkia työelämäkokemuksia kesätöiden sekä harjoittelu- ja lopputöiden avulla. Kuitenkin kesätöitä voi olla joskus vaikea saada ja osa-aikatöitä ei välttämättä ehdi tai kykene tekemään opintojen ohella. Myös harjoittelu- ja lopputyöt painottuvat vasta opintojen loppuvaiheeseen. Vasta opiskelun aloittaneilla opiskelijoilla voikin olla vaikeaa saada työelämäkokemuksia ja tarttumapintaa työelämään.

Ammatilliselle koulutukselle on aina ollut ilmiselvää työelämäyhteyksien ja työelämälähtöisyyden tärkeys, mutta lukiossa tai yliopistossa työelämäyhteydet ja yritysyhteistyö voivat jäädä vähemmälle huomiolle. Opiskelijat kuitenkin arvostavat työelämäyhteyksiä. Lähes kaikki Oppilaitos ja työelämä -tutkimukseen vastanneet opiskelijat kertoivat pitävänsä työelämäyhteyksiä tärkeänä osana opiskelua; 66% vastaajista kertoi olevansa täysin samaa mieltä väittämän “Työelämäyhteydet ovat tärkeä osa opiskelua” kanssa, ja 31% oli jokseenkin samaa mieltä. Yhteensä siis 97% opiskelijoista koki työelämäyhteydet tärkeänä osana opiskelua. Vain 2% vastaajista kertoi olevansa jokseenkin tai täysin eri mieltä väittämän kanssa.

Yksi mahdollisuus lisätä kontakteja työelämään on yrityksiltä saatujen projektien lisääminen osaksi kursseja. Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selvisi, että opiskelijat tekisivät mielellään enemmän työelämäprojekteja. Melkein kolme neljäsosaa (73%) opiskelijoista haluaisi tehdä enemmän työelämäprojekteja opintojen aikana: 40% opiskelijoista kertoi olevansa täysin samaa mieltä väittämän “Haluaisin tehdä enemmän työelämäprojekteja opintojen aikana.” kanssa ja 33% oli jokseenkin samaa mieltä. 14% opiskelijavastaajista ei halunnut työelämäprojekteja lisää. Ehkä he kokivat, että niitä on nyt jo riittävästi.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tilaa maksuton tutkimuksen tuloksista koottu raportti ja selvitä, miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat opiskelijoiden, oppilaitosten ja työnantajien mielestä.