Opiskelijat kokevat, etteivät he saa apua työllistymiseen mistään. Tekemästämme Oppilaitos ja työelämä -tutkimuksesta selvisi, että puolet opiskelijoista kokee, että he eivät saa apua työllistymiseen mistään. Toisiksi eniten opiskelijat kertoivat saavansa apua työllistymiseen oppilaitokselta, sillä 27% vastaajista kertoi saavansa apua ensisijaisesti sieltä. 16% vastaajista kertoi saavansa apua jostain muualta kuin kunnan tai kaupungin työllistämispalveluista, ohjaamolta, oppilaitokselta tai TE-palveluista.

Ovatko ura- ja työelämäpalvelut tarpeeksi aktiivisia?

Mielipiteet urapalveluiden aktiivisuudesta jakaa opiskelijat tasaisesti kahteen luokkaan. Opiskelijat kokivat oppilaitoksensa urapalvelut sekä aktiiviseksi että epäaktiiviseksi. 40% opiskelijoista kertoi kokevansa oppilaitoksensa tarpeeksi aktiivisena urapalveluissa. Kuitenkin lähes saman verran opiskelijoista (39%) kertoi, ettei koe oppilaitostaan tarpeeksi aktiivisena urapalveluissa. Merkittävä osa, 20 % opiskelijavastaajista, ei kuitenkaan osannut sanoa mielipidettään oppilaitoksensa urapalveluista.

Oppilaitosten edustajat puolestaan pitävät oppilaitostensa työllistämispalveluita tarpeeksi aktiivisina. Kysyttäessä oppilaitosten edustajilta mielipidettä oppilaitoksen työllistämispalveluista, 58% oppilaitosten edustajista koki, että heidän oppilaitoksensa auttaa opiskelijoita työllistymisessä tarpeeksi – suurin osa heistä oli väittämän kanssa jokseenkin samaa mieltä (54%), kun taas vähemmistö oli täysin samaa mieltä (4%). 33% vastaajista oli eri mieltä – täysin eri mieltä oli 8%, jokseenkin eri mieltä 25%. 10% vastaajista ei osannut sanoa.

Vaikka työllistämispalvelut koetaan tarpeeksi aktiivisina, kokevat oppilaitosten edustajat kuitenkin, että opiskelijoita olisi tärkeää tukea enemmän työllistymisessä. Enemmän kuin kolme neljäsosaa (77%) oppilaitosten edustajista koki, että opiskelijoita olisi tärkeää tukea enemmän työllistymisessä; 27% vastaajista oli täysin samaa mieltä ja 50 % oli jokseenkin samaa mieltä tukemisen lisäämisestä. 12% oppilaitosten edustajista koki, ettei opiskelijoita tarvitse tukea enempää työllistymisessä. 12% ei osannut sanoa mielipidettään.

Kenelle vastuu opiskelijoiden työllistymisestä kuuluu?

Sekä oppilaitosten että yritysten edustajat kokevat, että opiskelijoiden työllistymisen edistämisen vastuu on sekä oppilaitosten että yritysten vastuulla. Enemmistö eli 77% oppilaitosten edustajista oli sitä mieltä, että vastuu opiskelijoiden työllistymisen edistämisestä on sekä oppilaitoksilla että yrityksillä. 8% vastaajista koki vastuun olevan oppilaitoksilla, 4% yrityksillä. 8% vastaajista koki, että vastuu ei ole kummallakaan ja 4% ei osannut kertoa kenellä vastuu on. Myös yritysten edustajat kokivat, että työllistymisen edistämisen vastuu on eniten sekä oppilaitoksilla että yrityksillä, sillä 71% vastaajista koki näin. 11% koki vastuun olevan oppilaitoksilla ja 9% yrityksillä. 9% vastaajista koki, ettei vastuu ole kummallakaan, ei oppilaitoksilla eikä yrityksillä.

Oppilaitos ja työelämä -tutkimus selvitti oppilaitoksen ja työelämän välistä yhteyttä. Tutkimus toteutettiin maaliskuun 2018 aikana, ja siihen vastasi 109 opiskelijaa, 157 yrityksen edustajaa ja 52 oppilaitoksen edustajaa. Tilaa maksuton tutkimuksen tuloksista koottu raportti ja selvitä, miten oppilaitos ja työelämä kohtaavat opiskelijoiden, oppilaitosten ja työnantajien mielestä.