Käytännön tekeminen auttaa opiskelijaa hahmottamaan teoreettista tietoa paremmin. Harjoittelussa opiskelija pääsee käytännön työelämässä näkemään kuinka hänen opiskelemansa asiat toteutuvat työelämässä. Tämän lisäksi harjoittelulla voi olla myös paljon vaikutusta opiskelijan urasuunnitelmiin ja opiskelumotivaatioon.

Harjoittelu työnantajille puolestaan on helppo keino löytää osaajia, joista voidaan palkata määräaikaisia tai vakituisia työntekijöitä yritykseen. Harjoittelu toimii hyvin testiaikana, jolloin harjoittelijan asennetta ja osaamista voidaan arvioida ennen kuin varsinaista rekrytointia tehdään. Harjoittelijan myötä työnantajat saavat myös hieman uusinta tietoa koulutuksen sisällöstä. Harjoittelijalta saa uusia ideoita ja ajatuksia, mutta erityisesti harjoittelijan työpanos on arvokas työnantajalle. Harjoittelukokemuksista opiskelijat keskustelevat myös keskenään, ja onnistunut harjoittelu voi puskaradion kautta vaikuttaa yrityksen työnantajamielikuvaan myönteisesti. Mitä työnantajan tulisi ottaa huomioon harjoittelussa, jotta harjoittelu olisi onnistunut kokemus molemmille osapuolille: harjoittelijalle ja työnantajalle?

Selvitä tavoitteet ja odotukset

Harjoittelun alkaessa on hyvä selvittää opiskelijan osaamistaso ja tavoitteet työelämäjaksolle. Jos harjoittelujakso luetaan osaksi opiskelijan opintoja, asettaa myös oppilaitos harjoittelulle oppimistavoitteet. Jotta harjoittelusta saadaan onnistunut, kannattaa opiskelijalta kysyä hänen odotuksistaan harjoittelun suhteen. Myös työnantajan on hyvä miettiä, mitä odotuksia tai tavoitteita yrityksellä on harjoittelijan suhteen.

Valmistaudu

Ennen opiskelijan harjoittelun alkamista kannattaa valmistautua häneen tuloonsa aivan kuten vakituisen työntekijän aloittamiseenkin valmistaudutaan. Opiskelija voi käydä ennen harjoittelua tutustumassa työpaikkaan sekä allekirjoittamassa mahdolliset sopimukset. Mieti mitä harjoittelija tarvitsee työskennelläkseen ja miten hän voisi kokea olonsa tervetulleeksi.

Perehdytä ja ohjaa

Perehdytys avaa harjoittelijalle yrityksen toimintaa, käytäntöjä ja toimintatapoja. Harjoittelija kannattaa ottaa mukaan palavereihin, jotta hän saa kattavan kuvan työskentelystä, sekä hänet kannattaa esitellä yrityksen henkilöstölle, jotta harjoittelija kokee olonsa tervetulleeksi. Perehdyttämiseen kuuluu myös työtehtävän ja roolin selventäminen harjoittelijalle. Hyvä perehdytys toimii ohjauksen aloituksena harjoittelijalle. Hyvä ohjaaja antaa harjoittelijalle laajan kuvan koulutusalasta ja työtehtävistä sekä antaa palautetta ja kannustaa. Ohjausta voidaan esimerkiksi jaksottaa säännöllisten palautekeskusteluiden avulla. Harjoittelijaa kannattaa rohkaista kertomaan ideoitaan ja kritisoimaankin työmenetelmiä, jolloin yrityskin saa harjoittelijalta palautetta toimintatavoistaan ja yritys voi siten kehittyä.

Keskustele ja arvioi

Harjoittelun jälkeen on harjoittelijan kanssa hyvä käydä läpi tavoitteet ja niissä onnistuminen sekä arvioida harjoittelijan kanssa opittuja asioita. Harjoittelija saa eniten irti harjoittelusta rakentavan palautteen avulla, mutta myös ohjaajan kannustaminen ja harjoittelijan vahvuuksien tuominen esille innostaa opiskelijaa opinnoissa eteenpäin. Harjoittelijan näkemykset kannattaa myös ottaa avoimesti vastaan. Harjoittelusta on hyvä myös tehdä työtodistus opiskelijalle, sillä siitä on paljon hyötyä opiskelijalle työnhaussa.

Pidä yhteyttä

Jos harjoittelun jälkeen koetaan, että harjoittelija sopii mainiosti yritykseen ja hänen osaamisestaan ja työpanoksestaan oli apua yrityksen tavoitteiden saavuttamisessa, kannattaa opiskelijan yhteystiedot hänen suostumuksellaan pitää tallessa. Jos harjoittelijaa ei pystytä heti palkkaamaan edes osa-aikaiseksi työntekijäksi, voi reippaasta harjoittelijasta saada sopivan työntekijän myöhemmin tulevaisuudessa tarpeiden ilmetessä.

Haluaisitteko te ottaa harjoittelijan yritykseenne tutustumaan työelämään ja oppimaan uutta? Ilmoita vapaista harjoittelupaikoista Tiituksen kautta maksuttomasti!