Oppilaitosyhteistyötä lukioiden kanssa

Lukioissa pöhistään uudistuksen kynnyksellä. Elokuun alussa voimaan tulevan lukiokoulutuksen uudistuksen tarkoituksena on muun muassa vähentää lukio-opintojen jälkeisiä välivuosia ja helpottaa ylioppilaiden siirtymistä korkea-asteelle. Tavoitteena on myös edistää lukiokoulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä korkeakoulujen, muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän ja yhteiskunnan kanssa. Työelämäyhteydet ovat osa nykyistäkin opetussuunnitelmaa.

“Lukion opetussuunnitelman mukaan opiskelijan pitää tutustua työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen. Opiskelijalle on tarjottava mahdollisuus tutustua monipuolisesti ammatteihin ja työelämään, lisätä hänen työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan. Työelämään tutustumista tapahtuu monilla tavoilla, mutta lukion työelämäjaksot ovat varmasti antoisin ja konkreettisin tapa”, kertoo Riihimäen lukion opinto-ohjaaja Riitta Valkonen.

Lukion työelämäjakson tarkoituksena on tutustua muutaman tunnin tai muutaman työpäivän ajan eri ammattialoihin. Lukioista vaihdellen opiskelijalla on mahdollisuus työelämään tutustumisjaksolla myös tutustua jatko-opiskelupaikkoihin. Käytänteet lukion työelämään tutustumisesta vaihtelevat.

“Työelämään tutustuminen on olennainen osa ammatinvalinta- ja urasuunnitteluprosessia. Sen kautta lukiolaisilla on mahdollisuus saada realistinen kuva eri ammattien ja ammattialojen arjesta. Työelämäjakson aikana opiskelija voi soveltaa koulussa oppimiaan tietoja ja taitoja sekä kokeilla selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset kokemukset edistävät myös opiskelijoiden itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat opiskelijan jatko-opintoihin hakeutumista”, kertoo Valkonen.

Työnantajalta ei vaadita suuria suunnitelmia tutustujan varalle vaan lukiolaiselle on tärkeää jo päästä sivusta seuraamaan työpäivän kulkua.

“Hyvät työnantajat ovat sellaisia, joissa nuorella on mahdollisuus joko tutustua kokonaisvaltaisesti yrityksen tai työnantajan toimintaan, tulevaisuuden näkymiin ja eri työtehtäviin tai seurata yhden työntekijän työpäivien kulkua ja samalla keskustelemalla sekä seuraamalla saada kuva ammattiin liittyvistä työtehtävistä, vaatimuksista, palkkauksesta ja koulutuksesta. Tavoitteena on, että lukiolainen pääsisi tutustumaan sellaiseen työympäristöön, josta löytyisi hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa liittyviä ammatteja tai ainakin alaan liittyviä työtehtäviä.“ Riitta Valkonen kertoo ja antaa esimerkin: “Esimerkiksi jos lukiolainen menee kauppaan tutustumaan, niin hän voisi ”varjostaa” kauppiasta, tutustua hänen työpäiviinsä ja työtehtäviinsä. Tavoitteena ei siis ole työllistää lukiolaista esimerkiksi hyllytystehtäviin koko ajaksi. Toki sitäkin voi vähän tehdä, koska se kuuluu olennaisena osana kaupan työtehtäviin.”

Riihimäki edelläkävijänä lukiolaisten työelämäkokemuksia edistämässä

Riihimäen lukiossa ollaan aktiivisia työelämäyhteyksissä ja työelämään tutustumispäiviä lukiolaisilla on vuosikurssista riippuen 1-3 päivää niin, että jokaiselle opiskelijalle kertyy yhteensä kuusi TET-päivää lukion aikana. Työelämäyhteyksiä Riihimäen lukiossa aiotaan parantaa entisestään monipuolistamalla niitä.

“Lukiolaisilla on melko vähän kokemuksia työelämästä. Ammattien laaja kirjo ja työelämän pelisäännöt voivat olla vieraita. Tässä on tosin vaihtelua: joillakin on jo kesätyökokemusta ja osa tekee myös koulun ohella vähän töitä, joillakin ei ole peruskoulun TET-jakson jälkeen mitään työkokemusta. Ja esimerkiksi TAT:n tekemien tutkimusten mukaan lukiolaiset kaipaavat enemmän työelämäyhteyksiä ja työelämätaitojen opettamista lukioon”, Valkonen kertoo.

Riihimäen lukio on ottanut ensimmäisenä käyttöön Tiituksen lukioille tarkoitetun palvelun helpottaakseen työnantajien ja lukiolaisten kohtaamista. Riihimäen lukio haluaa helpottaa lukiolaisten mahdollisuuksia löytää TET-paikkoja ja sitä kautta tutustua työelämään ja eri aloihin. Palvelun avulla lukiot voivat kerätä oman lukionsa sivulle paikallisia työnantajia, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan lukiolaisia tutustumisjaksolle. Työnantajat voivat halutessaan lisäksi julkaista ilmoituksen TET-paikasta.

“Yritys voi myöskin hyötyä lukiolaisen osaamisesta ja tarjota hänelle jatkossa vaikkapa nettisivujen tekemistä, henkilöstöjuhlassa esiintymistä, robotiikan hallintaa ja niin edelleen”, Valkonen jatkaa.

Tiituksen palvelun kautta yritykset pystyvät julkaisemaan lukiolaisille myös erilaista projekteja ja kesätöitä. Lukiolainen voi tehdä palvelun kautta myös oman osaajaprofiilin, eli digitaalisen CV:n ja tunnistaa palvelun avulla omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan. Lukiossa tehtyä profiilia voi hyödyntää esimerkiksi kesätyönhaussa. Opiskelijat luovat itselleen yhden portfoliomaisen työnhakijaprofiilin, jota pystyvät päivittämään opintojensa ajan. Portfolioon voidaan lisätä kuvia, videoita ja suoritettuja projekteja. Työnantajat voivat etsiä opiskelijoita anonyymisti osaamisen ja taitojen perusteella ja lähestyä opiskelijaa palvelun chat-ominaisuuden avulla.