Digitaaliset laitteet ovat välttämätön osa kuluttajan arkea ja yrityksissä prosesseja on pyritty muokkaamaan digitaalisemmiksi jo usean vuoden ajan. Yleisesti yrityselämässä digitalisaatiolla tarkoitetaan yrityksen toimintatapojen uudistamista, sisäisten prosessien ja palveluiden digitalisointia tai tiedon käsittelyä digitaalisessa muodossa. Prosessien muuttaminen ja niiden mukaan toimiminen vaatii yrityksen henkilöstöltä siihen tarvittavaa digiosaamista. Digiosaamisen taso kuitenkin vaihtelee yrityksissä ja henkilöstön kesken – toiset osaavat enemmän ja toiset vähemmän. Uudet teknologiat vaativat opettelua kaikilta, joten yhdeksi kriittiseksi tekijäksi muodostuukin omaksumisen nopeus.

Nuorille uusien teknologioiden käyttäminen ja käyttöönotto on helppoa. Nuorille digiosaaminen tulee luonnostaan. Haasteeksi muodostuu, kuinka vanhempi sukupolvi pidetään kehityksessä mukana. Tavallista on, että lapsenlapset opettavat isovanhempiaan älylaitteiden käytössä. Miten samaa toimintatapaa voitaisiin hyödyntää yrityksissä?

Olisiko opiskelijoista opettajiksi?

Koska digitalisaatio on sukupolvikysymys, tarvitaan yrityksissä toimenpiteitä, joilla voidaan edistää henkilöstön uudistumista ja nuorempien sukupolvien osallistumista työelämään. Yksi keino saada nuoria digiosaajia mukaan yritysten toimintaan on oppilaitoksen ja työnantajien välinen yhteistyö.

Nuorten digiosaamista oppilaitosten kautta hyödynnetään kuitenkin vähän. Elinkeinoelmän keskusliiton vuonna 2017 tekemän henkilöstö- ja koulutustiedustelun mukaan alle puolet yrityksistä hyödyntää oppilaitosyhteistyötä digiosaamisen hankkimisessa. Yrityksissä yleisempää on käyttää yksityisiä konsulttipalveluita. Tämä voi tarkoittaa, että yritykset eivät osaa hyödyntää oppilaitosyhteistyötä mahdollisuutena tai he eivät yksinkertaisesti tiedä siitä mahdollisuudesta. Yrityksille oppilaitosyhteistyö herättää paljon kysymyksiä, jos se ei ole yritykselle ennestään tuttua: miten se käytännössä toimii ja kehen tulisi olla yhteydessä.

Jotkut alat hyödyntävät opiskelijoiden osaamista enemmän kuin toiset. EK:n kyselyn mukaan teollisuusyritykset hyödyntävät enemmän oppilaitosyhteistyötä kuin palvelualan yritykset. Puolet tiedusteluun vastanneista yrityksistä kertoi, ettei ole lainkaan hankkinut digitalisaatioon liittyvää osaamista korkeakoulu- ja tutkimuslaitosyhteistyön kautta.

Miten opiskelijat voivat opettaa digitaitoja?

EK kehottaa selvityksessään keksimään uusia keinoja, joilla nuoremmat sukupolvet saataisiin mukaan työelämään tuomaan digiosaamista. Nuorten ajatuksia tulisi pystyä hyödyntämään ja kannattaa hyödyntää yritysten haasteiden pohtimisessa. Se, että nuoret saadaan yritysten toimintaa kehittämään, vaatii toimenpiteitä, joilla voitaisiin lisätä työssäoppimisjaksoja, yritysyhteistyössä tehtyjä opinnäytetöitä ja oppisopimuskoulutusta. Ammatillisen koulutuksen reformi tuo mahdollisuuksia lisätä opiskelijoiden määrää työelämässä juuri edellä mainittujen työssäoppimisjaksojen ja opinnäytetöiden kautta.

Oppilaitosyhteistyö vaatii yrityksiltä selvittämistä ja suunnittelua: mistä oppilaitoksesta löytyy oman alan digiosaamista ja miten sitä voitaisiin hyödyntää. Yritykset voivat miettiä, olisiko heillä tiedossa yksi selkeä haaste tai aihe, jota opiskelija voisi tarkastella esimerkiksi opinnäytetyön muodossa tai voisiko opiskelijaryhmä osana oppilaitoksen kurssia tehdä asiasta selvityksen. Yrityksellä voi olla myös jatkuvaa tarvetta osaamiselle ja osaajille, jolloin opiskelijoiden ottaminen harjoitteluun voi olla toimiva ratkaisu. Harjoittelu toimii myös hyvänä kanavana yritykselle rekrytoida alan tuoreita osaajia. Yritys voi myös rohkeasti palkata opiskelijan tuomaan uutta osaamista liiketoimintaansa.

Tiituksen tarkoituksena on helpottaa työnantajan ja työntekijän kohtaamista. Tiituksen oppilaitoksille tarkoitettu Tiitus Students -palvelu helpottaa opiskelijoiden ja työnantajien kohtaamista. Palvelun tarkoituksena on tiivistää oppilaitoksen suhteita paikallisiin yrityksiin ja toimia sähköisenä kanavana työ- ja harjoittelupaikkojen ilmoittamiseen. Tutustu palveluun ja selvitä onko Tiitus Students jo käytössä toimialasi oppilaitoksella.