Lukiolaiset yrityksiin tutustumaan

Lukiolaiset yrityksiin tutustumaan

Oppilaitosyhteistyötä lukioiden kanssa

Lukioissa pöhistään uudistuksen kynnyksellä. Elokuun alussa voimaan tulevan lukiokoulutuksen uudistuksen tarkoituksena on muun muassa vähentää lukio-opintojen jälkeisiä välivuosia ja helpottaa ylioppilaiden siirtymistä korkea-asteelle. Tavoitteena on myös edistää lukiokoulutuksen järjestäjien keskinäistä yhteistyötä sekä yhteistyötä korkeakoulujen, muiden koulutuksen järjestäjien sekä työelämän ja yhteiskunnan kanssa. Työelämäyhteydet ovat osa nykyistäkin opetussuunnitelmaa.

“Lukion opetussuunnitelman mukaan opiskelijan pitää tutustua työ- ja elinkeinoelämään sekä yrittäjyyteen. Opiskelijalle on tarjottava mahdollisuus tutustua monipuolisesti ammatteihin ja työelämään, lisätä hänen työelämätaitojaan sekä syventää työelämätuntemustaan. Työelämään tutustumista tapahtuu monilla tavoilla, mutta lukion työelämäjaksot ovat varmasti antoisin ja konkreettisin tapa”, kertoo Riihimäen lukion opinto-ohjaaja Riitta Valkonen.

Lukion työelämäjakson tarkoituksena on tutustua muutaman tunnin tai muutaman työpäivän ajan eri ammattialoihin. Lukioista vaihdellen opiskelijalla on mahdollisuus työelämään tutustumisjaksolla myös tutustua jatko-opiskelupaikkoihin. Käytänteet lukion työelämään tutustumisesta vaihtelevat.

“Työelämään tutustuminen on olennainen osa ammatinvalinta- ja urasuunnitteluprosessia. Sen kautta lukiolaisilla on mahdollisuus saada realistinen kuva eri ammattien ja ammattialojen arjesta. Työelämäjakson aikana opiskelija voi soveltaa koulussa oppimiaan tietoja ja taitoja sekä kokeilla selviytymistään uudessa yhteisössä ja ympäristössä. Omakohtaiset kokemukset edistävät myös opiskelijoiden itsetuntemusta ja sosiaalisia taitoja, syventävät työelämätietoutta sekä tukevat opiskelijan jatko-opintoihin hakeutumista”, kertoo Valkonen.

Työnantajalta ei vaadita suuria suunnitelmia tutustujan varalle vaan lukiolaiselle on tärkeää jo päästä sivusta seuraamaan työpäivän kulkua.

“Hyvät työnantajat ovat sellaisia, joissa nuorella on mahdollisuus joko tutustua kokonaisvaltaisesti yrityksen tai työnantajan toimintaan, tulevaisuuden näkymiin ja eri työtehtäviin tai seurata yhden työntekijän työpäivien kulkua ja samalla keskustelemalla sekä seuraamalla saada kuva ammattiin liittyvistä työtehtävistä, vaatimuksista, palkkauksesta ja koulutuksesta. Tavoitteena on, että lukiolainen pääsisi tutustumaan sellaiseen työympäristöön, josta löytyisi hänen tulevaisuuden suunnitelmiinsa liittyviä ammatteja tai ainakin alaan liittyviä työtehtäviä.“ Riitta Valkonen kertoo ja antaa esimerkin: “Esimerkiksi jos lukiolainen menee kauppaan tutustumaan, niin hän voisi ”varjostaa” kauppiasta, tutustua hänen työpäiviinsä ja työtehtäviinsä. Tavoitteena ei siis ole työllistää lukiolaista esimerkiksi hyllytystehtäviin koko ajaksi. Toki sitäkin voi vähän tehdä, koska se kuuluu olennaisena osana kaupan työtehtäviin.”

Riihimäki edelläkävijänä lukiolaisten työelämäkokemuksia edistämässä

Riihimäen lukiossa ollaan aktiivisia työelämäyhteyksissä ja työelämään tutustumispäiviä lukiolaisilla on vuosikurssista riippuen 1-3 päivää niin, että jokaiselle opiskelijalle kertyy yhteensä kuusi TET-päivää lukion aikana. Työelämäyhteyksiä Riihimäen lukiossa aiotaan parantaa entisestään monipuolistamalla niitä.

“Lukiolaisilla on melko vähän kokemuksia työelämästä. Ammattien laaja kirjo ja työelämän pelisäännöt voivat olla vieraita. Tässä on tosin vaihtelua: joillakin on jo kesätyökokemusta ja osa tekee myös koulun ohella vähän töitä, joillakin ei ole peruskoulun TET-jakson jälkeen mitään työkokemusta. Ja esimerkiksi TAT:n tekemien tutkimusten mukaan lukiolaiset kaipaavat enemmän työelämäyhteyksiä ja työelämätaitojen opettamista lukioon”, Valkonen kertoo.

Riihimäen lukio on ottanut ensimmäisenä käyttöön Tiituksen lukioille tarkoitetun palvelun helpottaakseen työnantajien ja lukiolaisten kohtaamista. Riihimäen lukio haluaa helpottaa lukiolaisten mahdollisuuksia löytää TET-paikkoja ja sitä kautta tutustua työelämään ja eri aloihin. Palvelun avulla lukiot voivat kerätä oman lukionsa sivulle paikallisia työnantajia, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan lukiolaisia tutustumisjaksolle. Työnantajat voivat halutessaan lisäksi julkaista ilmoituksen TET-paikasta.

“Yritys voi myöskin hyötyä lukiolaisen osaamisesta ja tarjota hänelle jatkossa vaikkapa nettisivujen tekemistä, henkilöstöjuhlassa esiintymistä, robotiikan hallintaa ja niin edelleen”, Valkonen jatkaa.

Tiituksen palvelun kautta yritykset pystyvät julkaisemaan lukiolaisille myös erilaista projekteja ja kesätöitä. Lukiolainen voi tehdä palvelun kautta myös oman osaajaprofiilin, eli digitaalisen CV:n ja tunnistaa palvelun avulla omaa osaamistaan ja omia vahvuuksiaan. Lukiossa tehtyä profiilia voi hyödyntää esimerkiksi kesätyönhaussa. Opiskelijat luovat itselleen yhden portfoliomaisen työnhakijaprofiilin, jota pystyvät päivittämään opintojensa ajan. Portfolioon voidaan lisätä kuvia, videoita ja suoritettuja projekteja. Työnantajat voivat etsiä opiskelijoita anonyymisti osaamisen ja taitojen perusteella ja lähestyä opiskelijaa palvelun chat-ominaisuuden avulla.

Tiitus haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille innostavia TET-kokemuksia

TET-jaksojen uutisoitiin kaipaavaan parannusta, kun Lapsiasiavaltuutetun toimisto huomasi nuorten olevan niihin jokseenkin tyytymättömiä. Digitaaliset järjestelmät voivat vastata ongelmaan. Mahdollisuus valita oma TET-paikka ja työnantajien satsaus TET-jaksojen laatuun olisi ensiarvoisen tärkeää.

Tiitus Groupin uusi Tetti-palvelu julkaistaan tänään. Palvelun tavoitteena on koota kaikki Suomen TET-paikat yhteen paikkaan, ja siten luoda nuorille parempia mahdollisuuksia valita itseään aidosti kiinnostava TET-paikka.

Lapsiasiavaltuutetun toimisto huomasi selvityksessään, että jopa kolmasosa yhdeksännen luokan nuorista oli kuvannut TET-jaksojaan kielteisesti. Uusi Tetti-palvelu voi parantaa nuorten tyytyväisyyttä TET-jaksoja kohtaan tarjoamalla aikaisempaa laajemman kirjon TET-paikkoja nuorille.

“Olemme ensimmäinen palvelu Suomessa, joka kokoaa TET-paikat yhdelle kartalle. Nyt vain tarvitaan työnantajat ilmoittautumaan TET-työnantajiksi sankoin joukoin. Siksi haastamme kaikki Suomen työnantajat liittymään haasteeseen, kannustaa Tiituksen oppilaitosyhteistyöpäällikkö Jukka Sierla.

TET-tekemiseen tarvitaan lisää yhdenvertaisuutta

TET-paikan etsiminen jää Suomessa usein nuoren harteille. Lapsiasiavaltuutetun toimiston selvityksen mukaan nuorilla ei aina ole yhtäläisiä valmiuksia hankkia itselleen TET-paikkaa ja näin he voivat asettua TET-paikkojen haussa epätasa-arvoiseen asemaan.

Tetti-palvelua käyttämällä nuori jää vähemmän esimerkiksi sukulaistensa varaan TET-paikan haussa. Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ povasi ehdotelmassaan TET-jaksojen kehittämiseksi Tiituksen kaltaisten digitaalisten järjestelmien lisäävän yhdenvertaisuutta.

Laadukkaan TET-kokemuksen tarjoaminen nuorelle on yhteiskunnallinen teko

Esimerkiksi Sitra Labin Tulevaisuuslaboratoriolla on käynnissä kokeilu, jossa työnantajia kannustetaan tarjoamaan nuorille Vastuullinen TET -jakso. Laboratorioryhmän jäsen ja Kide-Säätiön toimitusjohtaja Tarja Arkio näkee onnistuneen TET-jakson tarjoamisen yritysvastuullisena tekona.

“Nyt on työn alla kriteerit, jonka perusteella voisimme tulevaisuudessa myöntää Vastuullinen TET -diplomin työnantajille, joiden tettiläiset ovat kokeneet TET-jaksonsa työnantajalla mielekkääksi”

Tiituksen #Tettihaaste kannustaa kaikkia työnantajia tarjoamaan innostavia ja laadukkaita TET-kokemuksia nuorille. Työnantajat voivat ottaa haasteen vastaan ilmoittautumalla TET-paikan tarjoajiksi ilmaiseksi osoitteessa: https://secure.tetjakso.fi.

Lisätiedot

Jukka Sierla
Oppilaitosyhteistyöpäällikkö
Tiitus Group Oy
jukka.sierla@tiitus.fi
puh. 050 5561 667

Milla Lius
Markkinointipäällikkö
Tiitus Group Oy
milla.lius@tiitus.fi
puh. 040 5019 616

 

Tiesitkö lukiossa mitä halusit tehdä tulevaisuudessa?

Tiesitkö lukiossa mitä halusit tehdä tulevaisuudessa?

Muistan ikuisesti ensimmäisen asian, mitä minulle kerrottiin aloittaessani lukio-opinnot: “Lukio-opinnot tähtäävät ylioppilaskirjoituksiin. Hyvin hoidetut ylioppilaskirjoitukset avaavat ovet jatko-opintoihin ja työelämään”. Mutta mihin jatko-opintoihin ja työelämään? Läpi lukion pohdin tätä asiaa, mutta en saanut siihen koskaan selkeää vastausta. Päädyin lopulta lukuisten muiden nuorten tavoin hakeutumaan korkeakouluun yleiselle linjalle, koska en edelleenkään tiennyt mitä halusin tehdä tulevaisuudessa. Voisiko tätä muuttaa lukiossa?

Lukiouudistus on käynnissä. Lukion rakenteita ravistellaan ja sen ovia halutaan avata laajemmin eri tahoille. Yhteistyötä halutaan lisätä niin työelämän, korkeakoulujen kuin muun yhteiskunnan kanssa. Ensireaktioni tähän oli puhtaan negatiivinen: lukiolaisethan ovat jo valmiiksi ylikuormitettuja intensiivisen opiskelun ja ylioppilaskirjoitusten paineen alla. Muistan hyvin oman korkean stressitasoni ja vähän nukutut yöt lukiossa, koska varaa epäonnistua ylioppilaskirjoituksissa ei ollut.

Tarkemmin asiaa mietittyäni aloin ymmärtämään lukiouudistuksessa piileviä hyötyjä: kuinka paljon tulevaisuuden valintojani olisi auttanut, jos lukiokursseilla olisi tehty projektiyhteistyötä eri toimialojen yritysten kanssa ja annettu laajemmin yrittäjyyskasvatusta? Olisinko voinut inspiroitua näiden kautta hakeutumaan jatko-opintoihin ja töihin juuri sille toimialalle missä työskentelen nykyään tai perustamaan oman yritykseni? Olisiko lukiossa ollut työelämäjakso antanut minulle mahdollisuuden harjoitella oikeaa työnhakua ja tarvittavia työelämätaitoja? Olisiko tiiviimpi yhteistyö eri korkeakoulujen kanssa esimerkiksi yhteisten tapahtumien kautta tuonut minulle konkreettisia ideoita ja ajatuksia päätökselleni tulevaisuudestani? Olisiko kyseisessä alalla työskennellyt mentori voinut antaa minulle arvokkaita vinkkejä ja ohjeita valmistautuessani ylioppilaskirjoituksiin?

Uskallan vastata jokaiseen kysymykseeni kyllä.

– Tiituksen tiimin Jukka

Tiituksen kehittämät sovellukset palvelevat erittäin hyvin myös lukioiden työelämäjaksoja. Lukiot voivat kerätä oman lukionsa sivulle paikallisia työnantajia, jotka ovat kiinnostuneita ottamaan lukiolaisia tutustumisjaksolle. Lukiolainen voi tehdä palvelun kautta oman osaajaprofiilin eli digitaalisen CV:n ja tunnistaa palvelun avulla omia vahvuuksiaan ja taitojaan. Lukiossa tehtyä profiilia voi hyödyntää esimerkiksi kesätyönhaussa. Palvelun kautta yritykset pystyvät julkaisemaan lukiolaisille myös erilaista projekteja ja kesätöitä.

Ota ilo irti Tiituksesta – 8 vinkkiä tehokkaaseen käyttöön

Ota ilo irti Tiituksesta – 8 vinkkiä tehokkaaseen käyttöön

Oletko ottanut Tiituksen käyttöön ja ilmoittanut työpaikoista, mutta odotit useampaa hakemusta? Kokeile näitä vinkkejä työntekijöiden löytämiseksi:

Valitse taidot ja osaaminen oikein
Ihannetyöntekijä löydetään määrittelemällä vaadittavat taidot ja osaaminen vastaamaan ja kuvaamaan mahdollisimman hyvin työtehtävää. Kerro ilmoituksessa, jos työntekijältä vaaditaan esimerkiksi ensiapukoulutusta tai hygieniapassia. Mieti tarkkaan mitä pätevyyksiä ilmoitukseen lisäät, sillä työnhakijat voivat ottaa vaatimukset kirjaimellisesti ja eduksi katsottu taito voi säikäyttää hakijat, jos pätevyyttä ei löydy. On hyvä muistaa, että etenkin opiskelijoita rekrytoitaessa taidot eivät välttämättä ole vielä huippuosaajan tai kokeneen tasolla vaan pikemmin alkeissa ja perustaitotasolla. Match-prosentti lasketaan työhakijoille muun muassa taitojen perusteella, joten taitojen miettimiseen kannattaa käyttää hetki.

Lisää ilmoitukseen erottuva kuva
Kuvat kiinnittävät aina huomion, joten lisää ilmoitukseen yritystä, työtehtävää tai brändiäsi vastaava kuva, jos mahdollista. Tiituksen ilmoituksessa näkyy yrityksesi logo, ja jokaiseen työpaikkailmoitukseen on helppo asettaa työtehtävään tai yritykseen sopiva kuva.

Kuvaile houkuttelevasti
Aloita työtehtävän kuvaus mielenkiintoisella ja koukuttavalla alulla, jotta herätät hakijoiden kiinnostuksen. Tee kuvauksesta mahdollisimman informatiivinen, tiivis ja houkutteleva, ja kerro ja kuvaile tyypillisiä työtehtäviä. Voit myös kertoa miten työtehtävät liittyvät yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Mieti myös, miten voit erottua muista työnantajista? Pystytkö tarjoamaan jotain mitä muut eivät pysty. Mahdollinen koeaika on myös hyvä mainita sekä tiedot siitä, mistä hakija voi saada lisätietoja.

Käytä kuvaavaa tehtävänimikettä
Käytä työpaikkailmoituksessa työtehtävää kuvaavaa titteliä. Mieti, millä nimikkeellä tavoitat parhaiten toivomasi työnhakijat. Jos haet harjoittelijaa, kannattaa se tuoda ilmi jo työtehtävän nimessä. Jos työssä tarvitaan hyviä englannin kielen taitoja, voi ilmoitus olla otsikoitu tehtävänimikkeeltään jo englanniksi.

Kerro työtehtävän ja -paikan perustiedot
Työpaikan perustiedot on hyvä kertoa ilmoituksessa, jotta hakijoille tulee heti selväksi työtehtävää ja työpaikkaa koskevat perusasiat. Perusasiat kiinnostavat hakijaa usein eniten. Kertomalla perustiedot vältetään hakijoiden epätietoisuus ja siitä johtuva hakemuksen lähettämättä jättäminen. Perustietoja ovat muun muassa työpaikan sijainti, työn luonne, kesto, palkkaus ja koulutusvaatimukset. Tiituksessa perustiedot määritellään heti alkuun, jolloin tärkeät tiedot eivät unohdu ilmoituksesta.

Valitse sijainti tarkoin
Tiituksessa match-prosentti, joka kertoo työnhakijalle hänen sopivuutensa työtehtävään, lasketaan sijainnin ja taitojen perusteella. Työtehtävälle kannattaa siis aina määrittää joku sijainti. Jos työtehtäviä on useampi eri paikkakunnilla, kannattaa jokaisesta työpaikasta tehdä oma ilmoitus, jos mahdollista. Voit helposti kopioida työpaikkailmoituspohjan ja muuttaa paikkakunnan ilmoitukseen.

Hyödynnä Haavi
Pääset selailemaan oppilaitosten opiskelijoita ja suorahakemaan opiskelijoiden joukosta yritykseenne sopivimman tekijän. Sopivalle tekijälle voi lähettää yhteydenottopyynnön, jonka työntekijä vastaanottaa ja johon työnhakija halutessaan vastaa.

Tavoita mahdollisimman moni toimialueiden kautta
Voit jokaisen työpaikkailmoituksen kohdalla valita mille toimialueelle ilmoituksen julkaiset. Tiituksen yleinen toimialue on kaikkien saatavilla, mutta julkaistaksesi muille toimialueille sinun tulee lähettää oppillaitokselle tai organisaatiolle pyyntö toimialueeseen liittymisestä. Mieti kenet haluat ilmoituksellasi tavoittaa ja valitse ne oppilaitokset, joissa alan opiskelijoita on.

Haluatko tehdä kaikesta vielä helpompaa?

Pyrimme rakentamaan uusia ja monipuolisia tapoja opiskelijoiden työllistämiseksi. Tiituksen rekrytointiyksikkö pyrkii Tiituksen teknologiaa, verkostoa ja muita kanavia hyödyntäen löytämään yritykselle oikeat ja uniikit työnhakijat. Emme kuitenkaan keskity vain opiskelijoiden löytämiseen vaan asiakkaan tarpeiden mukaan pyrimme löytämään juuri sopivan tekijän. Tiituksen tarjoaman palvelun tarkoituksena on tukea asiakkaan liiketoimintaa toteuttamalla asiakkaalle rekrytointiprosessi joko kokonaan tai osittain. 

Tiitus Students yhdistää opiskelijat ja työelämän

Tiitus Students yhdistää opiskelijat ja työelämän

Nuorille suunnatusta työnhakusovelluksesta tutuksi tullut Tiitus lanseeraa oppilaitoksille suunnatun urajärjestelmän. Oppilaitoksille suunnattu Tiitus Students pyrkii ratkaisemaan kohtaamisen ongelman opiskelijan ja työelämän välillä.

Noin joka toinen opiskelija käy töissä opintojen aikana

Opiskelijan ja työelämän välillä on tiivis yhteys. Tilastokeskuksen koulutustilastoista ilmenee noin joka toisen opiskelijan käyvän töissä opintojensa ohella. Yleisintä työssäkäynti on yliopisto- ja ammattikorkeakouluopintojen yhteydessä.

Tiituksen markkinointipäällikkö Riikka Tapola toteaa, että opiskelijoiden työ- ja harjoittelupaikat ovat tällä hetkellä pirstaloituneet moneen eri kanavaan. Myös työnantajilla on haastavaa tavoittaa opiskelijat, koska yhtä yhtenäistä väylää ei ole olemassa.

Työmarkkinoiden muutokset ohjaavat yrityksiä opiskelijoiden rekrytointiin suoraan koulun penkiltä jo ennen valmistumista tai heti valmistumisen jälkeen, sillä vapaata ja osaavaa työvoimaa on tällä hetkellä hyvin vaikea saada työmarkkinoilla tietyillä toimialoilla. Työnantajille on myös tärkeää rakentaa työnantajamielikuvaa opiskelijoiden keskuudessa.

Myös vuoden 2018 alusta voimaan astunut ammatillisen koulutuksen reformi muuttaa ammatillisen koulutuksen toimintamalleja. Se pakottaa ammatilliset oppilaitokset keskittymään opiskelijoiden työllistymiseen pelkän valmistumisen sijaan. Uudistusten myötä oppilaitosten tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota työelämäyhteistyöhön.

Tiitus Students on oppilaitoksien ylläpitämä kohtaamispaikka

Tiitus Students -palvelu on suunniteltu erityisesti pienentämään kuilua opiskelijoiden ja työelämän välillä. Palvelun avulla oppilaitokset pystyvät hallitsemaan ja tarkastelemaan työelämäyhteyksiä. Tämä mahdollistaa tunnistetun ja tunnistamattoman osaamisen seuraamisen kattavan analytiikan avulla.

Opiskelijoille palvelu on väylä löytää avoimia työpaikkoja ja rakentaa opiskelijan omaa persoonallista työnhakijabrändiä ja osaajaprofiilia opintojen edetessä. Palvelussa työnantajat pystyvät lähestymään opiskelijoita aktiivisesti ja tarjoamaan kohdennetusti erilaisia työ- ja harjoittelupaikkoja.

Työnantajat voivat liittyä erilaisten oppilaitoksien sisäisiin verkostoihin ja nähdä oppilaitoksen osaajaprofiileita. Eri osaamista ja taitoja pystytään seulomaan älyn avulla ja tehtävään sopivalle profiilille pystytään tarjoamaan anonyymisti erilaisia työtarjouksia. Tiitus Students mahdollistaa myös erilaisten työelämän projektien linkittämisen palvelun yhteyteen.

Tiitus Students -palvelua on pilotoitu nyt jo noin kymmenessä oppilaitoksessa ympäri Suomea. Palvelu on herättänyt myös kiinnostusta ulkomailla.